4shared
✉ Hlavná 30, 943 01 Štúrovo ☎ Tel.: 0915 220 550, Email: recepcia@elitesturovo.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK PENZIÓNU

REKLAMAČNÝ PORIADOK PENZIÓNU „ELITE***“

Elite ***
Hlavná 30
94301 Štúrovo
Tel.čislo: 00421 949 661 48800421 0915 220 550
CA ŠTÚROVOTOUR S.R.O.
SK55 5600 0000 0022 9230 3001,  SWIFT:KOMASK2X

Článok I

Právo na reklamáciu služieb
V prípade, ak hosť zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s ním súvisiace služby sú
v nižšej kvalite alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté mu vzniká právo na
reklamáciu. Svoje právo uplatňuje u vedúceho ubytovacieho zariadenia alebo ním povereného
zamestnanca bez zbytočného odkladu. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia
je účelné, aby hosť pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia
objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícií. Ak to povaha reklamácie
služby vyžaduje hosť pri uplatňovaní reklamácie predloží vec, ktorej chybu vytýka.
Zodpovedný pracovník alebo ním poverený zamestnanec je povinný po starostlivom
preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v stanovenej lehote.

Článok II

Zodpovednosť organizácie
Ak hosť uplatní právo reklamácie, vedúci ubytovacieho zariadenia, alebo ním poverený
zamestnanec je povinný po posúdení ihneď rozhodnúť. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu
ihneď alebo ju vedúci ubytovacieho zariadenia alebo ním poverený zamestnanec nepovažuje
za opodstatnenú, je povinný s hosťom spísať záznam o reklamácii. V zázname sa presne
uvedenie označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté závady a požiadavku na
vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane hosť.
Ak ide o zložitý prípad, vedúci ubytovacieho zariadenia alebo ním poverený zamestnanec je
povinný rozhodnúť do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočíta čas potrebný na
odborné posúdenie. Vybavenie nesmie trvať viac ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má hosť
rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.
Vedúci ubytovacieho zariadenia alebo ním poverený zamestnanec je povinný na požiadanie
orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky posúdenia preukázať. Ak hosť nie je spokojný
s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok III

Neodstrániteľné závady poskytnutej služby
V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na izbe (porucha
vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak zariadenie nemôže poskytnúť
hosťovi iné náhradné riešenie a izba bude i napriek týmto nedostatkom hosťovi prenajatá, má
právo na:

 Primeranú zľavu z ceny izby,
 Zrušenie zmluvy spravidla prenocovaním a na vrátenie peňazí ak už bolo zaplatené.

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácie
Hosť je povinný sa osobne zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť
objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, hosť musí
umožniť vedúcemu ubytovacieho zariadenia alebo ním poverenému zamestnancovi prístup do
priestoru, ktorý mu bol prenajatý na ubytovanie, aby bolo možné sa presvedčiť
o odôvodnenosti reklamácie.
Hosť je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu.

Reklamačný poriadok je platní od : 01.07.2015

Elite penzión
Hlavná 30 ŠtúrovoSK94301 Slovakia 
 • 0949661488