4shared
✉ Hlavná 30, 943 01 Štúrovo ☎ Tel.: 0915 220 550, Email: recepcia@elitesturovo.sk

Ubytovací poriadok

Elite ***
Hlavná 30
94301 Štúrovo
Tel.čislo: 00421 949 661 48800421 0915 220 550
CA ŠTÚROVOTOUR S.R.O.
SK55 5600 0000 0022 9230 3001,  SWIFT:KOMASK2X

Hosť, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací
poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.

Podmienky a spôsob ubytovania

1. Penzión môže ubytovať len hosťa, ktorý sa k ubytovaniu riadne prihlási. Za týmto
účelom hosť predloží k nahliadnutiu príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný
doklad totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste
penziónu.

2. Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou
Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia
ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

3. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté
infekčnými chorobami.

4. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný hosťa ubytovať od 13:00 h.
do 18:00 h. – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené
inak. Ak hosť do 18:00 h. nenahlási svoj príchod, po 18:00 h penzión môže s izbou
voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil
zálohovú platbu, je prevádzkovateľ povinný podržať rezerváciu do 19:00 h. za
predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, prevádzkovateľ nie je
povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.

5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie
vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

6. Hosť používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom.

7. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. sú ubytovaní hostia povinný dodržiavať nočný pokoj.

8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási hosť svoj pobyt najneskôr do
10:00 h. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté
inak. Pokiaľ hosť neuvoľní izbu do 11 :00 h., môže mu penzión účtovať pobyt za celý
nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú
potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúč od izby poverenému
zamestnancovi a oznámi odhlásenie z ubytovania.

9. Hosť pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť
zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási poverenému zamestnancovi
penziónu.

10. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo
vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár
pripadne vedúci penziónu.

11. Penzión si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácií zálohovú platbu vo
výške 50 % – 100 % z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre penzión až
po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet.

12. Penzión je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší
svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:
 o viac ako 14 dní pre nástupom na pobyt bez poplatku,
 o 14 až 7 dní pred nástupom na pobyt 50 % z ceny ubytovania,
 o menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt 100 % zo zálohy.
Zodpovednosť penziónu a hosťa

1. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené
klientom do ubytovacieho zariadenia.

2. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu
zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v
ubytovacích a odbytových priestoroch.

3. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa
platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené
neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami,
ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil
hosť.

4. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom zamestnanca penziónu po
zapísaní do knihy návštev v čase od 8:00 h. do 22:00 h.

5. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku,
na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť aj počas pobytu v zariadení
bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám,
skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade
pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje majiteľa
ubytovacieho zariadenia. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne
skontroluje uzatvorenie okien a dverí.

Všeobecne platné ustanovenia

1. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu hosť nesmie premiestňovať
zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov,
rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej
inštalácie bez súhlasu zodpovedného zamestnanca.

2. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné
elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k
osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

3. Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas
počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. je povinný
dodržiavať nočný pokoj.

4. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez
dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch
penziónu.

5. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu vecí, ktoré neboli dohodnuté
so zamestnancom.

6. Vo vnútri celého objektu je zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len na vyhradenom
mieste pre fajčiarov na vonkajšej terase.

7. Psy a iné zvieratá majú vstup do penziónu zakázaný.

8. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.
Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných
predpisov.

9. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické
spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.

10. Za stratu kľúča od izby + výmenu vložiek účtujeme 50 €. V prípade poškodenia
zariadenia je hosť povinný škodu nahradiť na mieste, prípadne škodu okamžite
odstrániť. V prípade, že škodu neodstráni včas a tým zabráni pobytu ďalšiemu
hosťovi, je povinný uhradiť plnú cenu ďalšieho pobytu a s tým spojené náklady.

11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť zamestnancovi
zariadenia, prípadne majiteľovi.

12. Parkovanie v objekte budovy.

13. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným
cenníkom, ktorý je k dispozícii u zamestnanca penziónu.

14. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.

15. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste penziónu.

16. Hosť aj ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho
poriadku. Je záväzné pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť závažným
spôsobom poruší ustanovenia v ubytovacom poriadku, vedenie penziónu má právo
odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej
doby a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.

Tiesňové telefónne čísla:
Polícia/Polzei: 158
Záchranná zdravotná služba/Nothilfe: 155
Hasičská a záchranná služba/Feuerschutz: 150
Integrovaný záchranný systém: 112
Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a vstupe do penziónu na
viditeľnom mieste.

V Štúrove, dňa : 01.07.2015

Elite penzión
Hlavná 30 ŠtúrovoSK94301 Slovakia 
 • 0949661488